Công ty thành viên

Công ty cổ phần<br /> Thành Nhơn

Công ty cổ phần
Thành Nhơn

Công ty cổ phần<br /> ANOVA PHARMA

Công ty cổ phần
ANOVA PHARMA

Công ty liên doanh <br /> BIO-PHARMACHEMIE

Công ty liên doanh
BIO-PHARMACHEMIE

Công ty liên doanh<br /> ANOVA JV

Công ty liên doanh
ANOVA JV

Công ty cổ phần <br /> ANOVATECH

Công ty cổ phần
ANOVATECH

Công ty cổ phần<br /> ANOVA BIOTECH

Công ty cổ phần
ANOVA BIOTECH

Công ty cổ phần<br /> ANOVA TRADE

Công ty cổ phần
ANOVA TRADE

Công ty cổ phần<br /> ANOVA FEED

Công ty cổ phần
ANOVA FEED

Công ty cổ phần<br /> ANOVA FARM

Công ty cổ phần
ANOVA FARM

Tổng Công ty <br /> MÍA ĐƯỜNG II - CTCP

Tổng Công ty
MÍA ĐƯỜNG II - CTCP

Công ty cổ phần<br /> ANOVA AGRI BÌNH DƯƠNG

Công ty cổ phần
ANOVA AGRI BÌNH DƯƠNG

Công ty cổ phần<br /> MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

Công ty cổ phần
MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

Công ty cổ phần<br /> ANOVA MILK

Công ty cổ phần
ANOVA MILK