Quản trị nguồn lực

Công ty Anova Trade cam kết tự nguyện hành động theo các quy chuẩn quốc tế và coi đó là thước đo cho sự phát triển bền vững.

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, HACCP