Hỗ trợ cộng đồng

Công ty Anova Trade thường xuyên tham gia đóng góp cho các chương trình từ thiện, giúp đỡ đồng bào lũ lụt….như một phần thể hiện trách nhiệm, góp sức xây dựng vì một xã hội tốt đẹp hơn.